Veiklos sritys

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Vilniaus l/d „Pipiras“ ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, galimybes bei ugdymo(si) patirtį. Sudarytas remiantis visuminio, nedalykinio, integralaus ugdymo nuostatomis. Ugdymo(si) turinys pasižymi vertybių, gebėjimų ir žinių darna, numatytos kryptingos vaiko veiksenos atskirose kompetencijose.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

PAPILDOMAS UGDYMAS
Įstaigoje siūlomos šios papildomo ugdymo paslaugos (ugytinių tėvų apmokamos):

 

 • karatė užsiėmimai
 • anglų kalba
 • šachmatai
 • Šokių pamokos
 • ROBOTIKA (renkama grupė)
Informacija apie papildomo ugdymo užsiėmimų laiką ir kainą teikiama grupėse.

 

PROJEKTAI

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS

„Gamtos atradimai- žaidžiu, kuriu ir sužinau!”

Projekto vadovė –  auklėtoja Goda Stonkuvienė.

Kuratorė  – direkt pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė.

Dalyviai – Vilniaus lopšelio-darželio “Pipiras” vaikai, pedagogai, darželio bendruomenė, administracija, viso per 300 narių.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos:

 • saugoti ir stirpinti vaikų sveikatą, ugdyti gamtamokslinę patirtį.
 • sukurti edukacines erdves “Gamtos atradimai- žaidžiu, kuriu ir sužinau!” darželio lauko aplinkoj
 • skatinti kitas darželių bendruomenes efektyviau panaudoti turimas žaliąsias lauko aplinkas.

Projekto įgyvendinimo laikas 2017-06-01 iki 2017-12-01

Projektui suteikta Vilniaus miesto savivaldybės finansinė parama pagal “Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos” programą.

Planuojami projekto vykdymo etapai:

 • Edukacinių erdvių sukūrimas lauke: “Žydinti pieva”, “Mini  grūdinių kultūrų laukas”, “Sveikatingumo takelis”, “Gamtos pojūčių kampelis”, “Daržovių lysvė”, “Sodiname, auginame ir stebime riešutą”, “Augalai – pavasario šaukliai”, “Obelų sodas”
 • edukacinės aktyvios veiklos su vaikais, vaikų patirtis, įgytos žinios ir gebėjimai, analizė, refleksija
 • Akcija “Kurkime aplinką vaikams 2017” kartu su bendruomenės nariais
 • Mokslinė- metodinė konferencija respublikos pedagogams, siekiant pasidalinti gamtamoksliniu švietimu įstaigose. Planuojami  žodiniai bei stendiniai pranešimai vaikų sveikatos saugojimo ir  stiprinimo gamtoje tema. Siekiama dalintis patirtimi, aktualijomis, problemomis, ieškoti sprendimo būdų.

eTwinning projektas „Lietuviais norime ir būt“ 

Projekto iniciatorė ir vadovė  – direkt.pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė 

Dalyviai  – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Kaišiadorių raj.Kruonio gimnazijos pradinių klasių mokiniai, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2c klasės mokiniai,  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pailgintos grupės mokiniai ir Bergeno vaikų ir jaunimo organizacijos ikimokyklinukai.

Projekto tikslas: 

 1. Ugdyti vaikų pilietinį ir tautinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.
 2. Sužinoti  vaikų nuomonę –  kas yra Lietuva.
 3. Nagrinėjant Tėvynės temą prisiminti Lietuvos valstybės simbolius.
 4. Skatinti vaikus kurti užduotis ir jas pateikti projekto draugams.
 5. Laiškais ir kitomis komunikacinėmis priemonėmis bendradarbiauti su projekto partneriais.

DARBO PROCESAS

 • Susipažinsime, sukursime projekto logotipus, bendradarbiaujant išrinksime nugalėtoją.
 • Nagrinėjant Tėvynės temą, kalbėsime apie laisvę, meilę Lietuvai, gimtąjai kalbai, apklausime vaikus ir pateiksime jų nuomonę „Kas yra Lietuva?“ arba „Ką reiškia būti lietuviu?“.
 • Nuolat prisiminsime Lietuvos valstybės simbolius, naudojant įvairias piešimo technikas kursime kūrybinius darbus.
 • Minėsime lietuviškas šventes, rengsime parodas, kurių akimirkomis pasidalinsime TwinSpace erdvėje.
 • Kursime užduotis, dalinsimės eilėraščių ar dainų tekstais apie Lietuvą.
 • Dalyvausime tiesioginiuose renginiuose TwinSpace erdvėje ir Skype paskyroje.
 • Projekto partneriams siųsime laiškus.

Projekto trukmė – vieneri mokslo metai.

PROJEKTO REZULTATAS

Lietuvos ir Bergeno mokyklų/darželių ugdytiniai daugiau sužinos apie Lietuvą, minėtinas datas, žinos Lietuvos valstybės simbolius, vieni kitiems sukurs įdomių užduočių, siųs draugams laiškus.

Visi dalyviai kūrė projekto himną ir internetinio susitikimo metu jį perskaitė.


Tarptautinis eTwinning projektas „Aplink Europą“ (Around Europe)

Projekto tikslas – pažinti projekto partnerių  šalis ir  kultūrą.

Dalyviai – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Vilnius, Lietuva;

Thorntree Primary School, mokytojas Antohony Renniel,   Londonas, Jungtinė Karalystė;

 

Uždaviniai: 

 • pažinti kultūrų tradicijas tarp projekte dalyvaujančių šalių.
 • tradicinės ir šiuolaikinės šventės, kasdienybė, kiti renginiai. Keistis informacija, nuotraukomis, vaizdine medžiaga.
 • bendradarbiavimas tarp mokytojų: twinSpace erdvė, laiškai, vebinarai ir kt.
Su Lietuva susipažįsta „CEIP Nuestra Señora de la Soledad“ mokyklos mokiniai, Badachosas, Ispanija

Naujametinis sveikinimas

Projekto sklaida

Kviečiame darželio bendruomenę pamatyti projekto  santrauką, kuri eksponuojama įstaigos koridoriuje:

 


Tarptautinis eTwinning projektas  „Šalių simboliai“

(The symbols of the countries)

Projekto tikslas – sužinos apie skirtingų šalių simbolius,pastebės projekto partnerių šalių panašumus, skirtumus.

Dalyviai  – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Vilnius, Lietuva;

Istituto Superiore „Algeri Marino“, mokytoja Alessia Iezzi, Casoli, Italija;
Novomyrgorod school № 2, mokytoja Alina Shevchenko, Novomyrgorod, Ukraina;
ATO ANADOLU LİSESİ, mokytoja GÜL FIKIR, SARIÇAM, Turkija;
LEPL Tbilisi municipality #158 public school, mokytoja Nino Uchava, Tbilisi, Gruzija.
 

Uždaviniai: Projekto metu daug dėmesio bus skiriama kitų  šalių simboliams pažinti, palygins nacionalinius himnus, vėliavas ir emblemas (herbus) su kitų šalių simboliais. Ieškos bendrų simbolių bruožų. Projekto metu, mokinių bus prašoma sukurti emblemos ir vėliavos piešinį ar video, sukurti  himną.  Ilgainiui mokiniai sukurs bendrą tinklaraštį, kuriame bus pateikiama informacija apie skirtingus skirtingų šalių simbolius. Projekto metu mokiniai sustiprins žodyną.

Žaisdami mokomės pažinti šalių vėliavas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEMINARAI

2017 m. lapkričio 22 dieną Vilniaus lopšelyje  – darželyje „Pipiras“ (adresu Krokuvos 6A, Vilnius) vyks programos „eTwinning“ seminaras pavadinimu „eTwinning projektai ikimokykliniame ugdyme“.


Seminaras  „eTwinning projektai mažųjų ugdyme“

Nors programa eTwinning Lietuvoje žinoma jau 12 metų, tačiau dar nemažai sutinkame pedagogų, kurios labai norėtų ją pažinti. Kuo ši programa ypatinga ir įdomi?

Mūsų lopšelyje-darželyje „Pipiras“ buvo surengtas seminaras  darželių pedagogams, kurio metu Vilniaus apskrities ambasadorė Loreta Tarvydienė eTwinning projektus vykdanti nuo 2003 metų, plačiai pristatė eTwinning programą, jos savitumą, supažindino su projektų kūrimo žingsniais. 

Vilniaus l/d „Pipiras“ pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė, sėkmingai vykdanti eTwinning projektus ketverius  metus, taip pat pasidalino patirtimi, kaip sukurti projektą, sudominti mažus vaikus, kaip įtraukti partnerius, tobulinti savo kvalifikaciją.

Seminaro metu pedagogai turėjo galimybę praktiškai įsitraukti į programą, užmegzti bendradarbiavimo su kolegėmis iš kitų darželių ryšius,  sukurti ir pateikti  savo projektus. 

Džiaugiamės, jog  pavargusios, bet laimingos seminaro dalyvės  dėkojo už pažintį su šiuolaikiška, inovatyvia ir perspektyvia programa, atveriančia kelią į pedagogų ir vaikų saviraišką, naujas pažintis tiek su respublikos,tiek su užsienio pedagogais.

Apie eTwinning galite paskaityti čia.

Apie eTwinning galite paskaityti taip pat ir čia.

Seminaro, vykusio  Vilniaus l/d „Pipiras“,  programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

Programos „eTwinning” ambasadorė Utenos/Vilniaus regionui Loreta Tarvydienė

Šių metų lapkričio 22 d. Vilniaus m. lopšelyje – darželyje „PIPIRAS”  ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pradedantiesiems programos „eTwinning“ dalyviams įvyko Lietuvos Nacionalinės  paramos tarnybos ir programos „eTwinning” ambasadorės Loretos Tarvydienės inicijuotas renginys „eTwinning projektai ikimokykliniame ugdyme“.

 Programa „eTwinning” gyvuoja nuo 2005  metų. Kas tai per programa?  Programa „eTwinning” tai elektroniniai dvyniai, nemokama ir saugi platforma švietimo darbuotojams t.y  mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt., kuri skirta bendrauti ir  kurti virtualius bendradarbiavimo projektus ir dalintis idėjomis visoje Europoje. Šios programos veiklos tikslai – bendradarbiauti su kitomis ES programomis, integruoti projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad mokiniai gautų kuo daugiau naudos, dalyvaudami šioje programoje. Programa „eTwinning” remia virtualaus bendradarbiavimo projektus mažiausiai tarp dviejų švietimo įstaigų iš bent jau dviejų skirtingų Europos šalių,  mažiausiai tarp dviejų Lietuvos švietimo įstaigų ar tarp dviejų projekto partnerių iš tos pačios švietimo įstaigos. Dalyvių  amžius gali būti nuo 3 iki 21 metų. Šiuo metu programoje  dalyvauja net 38 šalys, 190035 mokyklų ir daugiau nei 520.92 mokytojų! Šie skaičiai yra kintamai didėjantys ir tai parodo, kad ši programa yra labai populiari.

Į seminarą susirinko gausus būrys pedagogių iš Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio, Vilniaus lopšelio–darželio „Pipiras“, „Krivūlė“, „Ramunėlė” , „Drugelis”, „Žvagutis”, „Švelnukas“, „Ąžuolas” ir „Vieversys“.  Susitikimo metu eTwinning ambasadorė Loreta Tarvydienė pristatė ERASMUS+ „eTwinning” programos naujienas ir galimybes, programos „eTwinning” portalą. Kalbėta apie tai, kaip sukurti kokybišką projektą. Aida Makutėnienė, lopšelio – darželio „Pipiras” pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė, pasidalino savo darbo gerąja patirtimi. Renginio metu dalyvės turėjo puikią galimybę praktiškai išbandyti  „eTwinning Live“ aplinką ir sukurti projektus. Seminaro pabaigoje dalyvės atliko refleksiją ir įsivertino Kahoot programėles pagalba. Iš seminaro dalyvės išsinešė tikrai puikias emocijas, žinias ir buvo užregistruoti net 6 eTwinning projektai!

Už galimybę pristatyti programą „eTwinning” renginio organizatorė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus m. lopšelio – darželio „Pipiras”  direktorei Daivai Tarvydienei  ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  priešmokyklinio ugdymo ekspertei Aidai Makutėnienei.

Daugiau informacijos apie programą „eTwinning”, registraciją portale, TwinSpace įrankių panaudojimą, gerosios patirties pavyzdžius rasite centriniame eTwinning portale bei nacionalinėje eTwinning interneto svetainėje.