Sąskaitų už ugdymą gavimas elektroniniu paštu

Norint gauti sąskaitas už ugdyma elektroniniu paštuVilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. 

Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, būtinai patikrinkite nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

1. Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (nuo š. m. birželio 17 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą skaičiuojamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu).

2. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

2.1. vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos;

2.2. ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;

2.3. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;

2.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą;

2.5. vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Lėkštės ir valgymo įrankiai turi būti plaunami karštu vandeniu ir indų plovikliu arba indaplovėje;

2.6. užtikrinti, kad nebūtų organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

2.7. maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke įstaigos teritorijoje išlaikant fizinį atstumą ir atskirų grupių izoliaciją. Lauko žaidimų erdvės turi būti suskirstytos atskiroms grupėms. Jei tokios galimybės nėra, į lauką vaikai turėtų būti vedami pagal iš anksto sudarytą grafiką. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas.

3. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

4. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, pateikti informaciją apie:

– asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

5. Užtikrinti, kad asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

6. Užtikrinti, kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės) ir šalia įėjimų į patalpas būtų įrengta (pastatyta) vienkartinėms apsaugos priemonėms išmesti skirta uždara šiukšlių dėžė.

7. Užtikrinti vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas matuoti(s) kūno temperatūrą). Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.

8. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuoti jo tėvus (globėjus). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju dėl konsultacijos. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

9. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

9.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

9.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

9.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), nedelsiant apie tai informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

9.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

9.5. ugdymo paslaugų vietoje su vaikais gali dirbti ir kiti pedagogai, pvz., meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros mokytojas, švietimo pagalbos bei kiti specialistai, turintys pedagogo kvalifikaciją.

10. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčius rekomenduojama naudoti vienkartinius).

11. Įvertinti vaikų ugdymui reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, kurias būtų galima valyti ar skalbti.

12. Užtikrinti, kad patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbiama įprastomis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūros vandenyje.

13. Užtikrinti, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

14. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitas bendras patalpas (pavyzdžiui: laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus paviršius tose patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas) rekomenduojama valyti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).