Savivalda

Darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti.

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Kamendulytė

Nariai: ikimokyklinio ugdymo pedagogės Audronė Varenbergienė ir Ona Kunickienė, logopedė Vaida Povilaitienė.

Tėvų atstovai: Marius Baronas, Erikas Pilatas, Dalia Daujotienė.

Pedagogų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti.

Pirmininkas – l.e.p direktorė Daiva Tarvydienė

Nariai:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Kamendulytė , priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo pedagogės, psichologė viso 25 nariai.

Tėvelių komitetas – tai vaikų grupių tėvų komitetai, kurie, bendradarbiaudami su pedagogais, padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus.

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

  • Logopedė Vaida Povilaitienė
  • Psichologė Aušrelė Matukevičiūtė
  • socialinis pedagogas Olga Iljina
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Kamendulytė
  • Dietologė Ona Misiūnienė
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rimutė Pozdniakova
  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Inesa Vainovskė