Valdymas ir savivalda

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PIPIRAS“ VALDYMO STRUKTŪRA

Untitled

Įstaigoje veikia 12 grupių: 2 lopšelio grupės (1,5-3 m.), 6 ikimokyklinio ugdymo grupės (3-6 m.), 4 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.).
Lopšelyje-darželyje dirba rūpestingi, gebantys ugdyti, globoti ir skirti reikiamą dėmesį kiekvienam vaikui pedagogai. Pedagogai kvalifikuoti ir kompetentingi teikti pedagogines, psichologines ir specialiąsias pedagogines paslaugas.
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacinių sutrikimų bei jų šeimoms, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedas.
Muzikinius – meninius gebėjimus ugdo meninio ugdymo pedagogai.
Auklėtojoms padeda ir vaikais rūpinasi auklėtojų padėjėjos.
Skanaus, sveiko maisto paruošimu nuolat rūpinasi virtuvės darbuotojos ir dietistas.
Techninis personalas rūpinasi lopšelio-darželio aplinkos saugumu, švara.

SAVIVALDA

Darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti.

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė 

Nariai: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Varenbergienė, auklėtoja Ona Kunickienė.

Tėvų atstovai: Marius Baronas, Erikas Pilatas, Lina Načajavienė.

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti.

Pirmininkas – l.e.p direktorė Daiva Tarvydienė

Nariai:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė , auklėtojos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo pedagogės, viso 24 nariai.

Tėvelių aktyvas – tai vaikų grupių tėvų komitetai, kurie, bendradarbiaudami su pedagogais, padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus.

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
  1. Logopedė Vaida Povilaitienė
  2. L.e.p.direktorė Daiva Tarvydienė
  3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė
  4. VSPS dietistė Ona Misiūnienė
  5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Varenbergienė
  6. Auklėtoja Rimutė Pozdniakova